Zapewnienie jakości i zgodności z przepisami

Kontrola jakości
 

Nicols konsekwentnie analizuje potrzeby klienta oraz prowadzi systematyczną kontrolę jakości produktów na wszystkich etapach ich produkcji.

Certyfikaty

 

Przyznane certyfikaty stanowią dla naszych partnerów biznesowych gwarancję niezmiennie wysokiej jakości. Regularnie przeprowadzamy audyty w celu zagwarantowania przestrzegania obowiązujących norm.

 

Kontrola jakości 
 

Nicols konsekwentnie analizuje potrzeby klienta oraz prowadzi systematyczną kontrolę jakości produktów na wszystkich etapach ich produkcji.

 

Nasi dostawcy:

W celu zapewnienia najwyższej jakości materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami, przeprowadzane są regularne kontrole wejściowe dostaw oraz audyty w zakładach naszych dostawców.

Produkcja:

Począwszy od dostawy surowców poprzez cały proces produkcyjny, pobierane i badane są próbki materiałów, produktów i półproduktów w celu sprawdzenia ich zgodności ze specyfikacją.

 

Traceability – Śledzenie historii produktów:

Większość naszych klientów pobiera próbki produktów i zleca ich badanie zewnętrznym laboratoriom. Realizację procesu ułatwia umieszczanie umożliwiającego identyfikację produktu numeru partii firmy Nicols na każdej jednostce sprzedażowej trafiającej do klienta.

 

System Zapewniania Jakości Nicols:

Naszą misją jest rozwój kultury Jakości/Higieny/Bezpieczeństwa/Środowiska we wszystkich aspektach dziennej pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu i przestrzeganiu międzynarodowych standardów w naszej firmie.

Kodeks ten wywodzi się z podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz obejmuje swym zakresem 9 kluczowych obszarów.

http://www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/eti-base-code

GRAPH PL.png

Jednym z głównych priorytetów firmy Nicols, jako producenta środków chemii gospodarczej, jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi na terytorium Europy przepisami prawa oraz wymaganiami klientów.

Nasz Zespół ds. zachowania zgodności z przepisami ściśle współpracuje z pozostałymi działami w zakresie realizacji ich misji:

- Monitorowanie przepisów: Firma Nicols zwraca szczególną uwagę na nowe przepisy oraz projekty ustaw. Będąc członkiem AISE (Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości) oraz wybranych podmiotów powiązanych z tą organizacją, otrzymujemy informacje na temat nowych wymogów prawnych z wyprzedzeniem, dzięki czemu możemy odpowiednio wcześnie podejmować stosowne działania.

 

- Zatwierdzanie surowców: Każdy surowiec lub alternatywna metoda jego pozyskiwania poddawane są ocenie oraz podlegają zatwierdzeniu przez Zespół ds. zachowania zgodności z przepisami przed wykorzystaniem w procesie produkcji w celu zagwarantowania zgodności z zasadami jego stosowania na rynku, a także zgodności z wymaganiami klientów.

 

- Wsparcie dla działań z zakresu rozwoju: Zespół ds. zachowania zgodności z przepisami uczestniczy w każdym etapie procesu opracowywania produktów w celu zagwarantowania pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, np. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1272/2008), rozporządzenia REACH (1907/2006), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, dyrektywy ws. dozowników aerozoli nr 75/324/EWG lub rozporządzenia w sprawie detergentów nr 648/2004.

 

- Kontrola etykiet: Nasi eksperci przygotowują oraz przeprowadzają kontrolę etykiet każdego produktu.

 

- Wsparcie działalności biznesowej: Zespół ds. zachowania zgodności z przepisami oferuje klientom wsparcie prawne oraz opracowuje ich specyfikacje techniczne.

 

- Dokumenty prawne: Jako producent środków chemii gospodarczej oferowanych konsumentom jesteśmy w stanie dokonać wszelkich zgłoszeń wymaganych przez stosowne organy przed wprowadzeniem danego produktu na rynek.

QUal & Aff PL.png